Verslag

Stadsmaquette

Mijn verhaal begint bij de ruimte die ingericht ging worden ter inspiratie van mogelijkheden, kansen en goede voorbeelden uit andere steden. Het leek mij een goed idee om hierbij het stuk van de Dorpsstraat uit de stadsmaquette te laten zien en te gebruiken. Natuurlijk wist ik dat er in plaats van de maquette tegenwoordig luchtfoto’s gebruikt werden. Het gebruiken van het relevant deel zou dus niets verstoren of open plekken achterlaten. Hoe groot was mijn verbazing dat bij navraag mij vertelt werd dat de maquette in de afvalcontainer gedumpd was. Niks bewaren! Herhaaldelijk vertelde ik in verschillende ontmoetingen over mijn verbazing en het ‘weggooien’ van dit werkstuk. Hoeveel uren, hoeveel geld maar ook geduld en toewijding was geïnvesteerd in dit bouwproces? Hoe was dit mogelijk? Ergens vanuit het rondzingende verhaal onstond het geluid dat er restanten waren, beschadigd maar er waren restanten. Er werden namen genoemd en opnieuw vragen gesteld.…

Het werkschema

Na de zes stadsgesprekken (gehouden in 2015/16) zijn we als Schatbewakers begonnen aan het voorbereiden en houden van een reeks van 10 bijeenkomsten in de wijken van onze stad. Voor 2018 hebben we nog 7 open gesprekken te gaan, die onderdeel uitmaken van onze Zoektocht naar de Ziel van Zoetermeer.

Over het begrip community

Wat is een community? Over de definitie van een community is veel geschreven. Bijna iedereen maakt wel deel uit van een community, maar wat de term precies inhoudt is niet bij iedereen bekend. Door internet, en vooral social media heeft de term community een vlucht genomen. Het is makkelijker dan ooit een community te starten. Om duidelijk te krijgen wat een community precies is, kijken we eerst naar de definities zoals die bekend zijn. Bron: website Freerk Terpstra – april 26, 2010 | bewerkt door Schatbewakers In het boek Handboek Communities geeft Erwin Blom een simpele omschrijving van een community: ‘In zijn simpelste omschrijving is een community een groep mensen met een gezamenlijk doel, belang of interesse.’ De website Ketens & Netwerken definieert een community uitgebreider en vindt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal moet staan: ‘Lokale of virtuele samenwerking waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Bedrijven, organisaties en/of groepen burgers…

150 Weken Schatbewakers

Stadsgesprekken In een serie stadsgesprekken zijn we op zoek gegaan naar de ziel van Zoetermeer. “Een beetje filosofisch” was de eerste reactie van mijn collega Schatbewaker, maar uiteindelijk gingen we het wel aan. ‘Ziel’ klinkt al snel als iets metafysisch en ongrijpbaars, maar niets is minder waar. De ziel is een sociale constructie die verbonden is met ruimtelijke elementen. De ziel leeft zowel in de gedachten van bewoners van een stad, als dat ze verankerd ligt in de ruimtelijke elementen zoals gebouwen, monumenten, etc. Is de ziel niet het verbindende element tussen de fysieke en de emotionele aspecten? Als architect is mijn eerste handeling na de vraagstelling van een ruimtelijk vraagstuk het fysiek bezoeken van de locatie. De Genius Loci, de geest van de plek, gaat voorbij aan de eventueel aanwezige foto’s, tekeningen of kaartmateriaal. De Genius Loci moet gevoeld en ervaren worden. Als een plek een geest heeft waarom…

Stadsambassade

De verwachting was dat de leegstaande winkel langer leeg zou staan. Het oppervlakte was voor een winkel in de Dorpsstraat van een omvang die te typeren is als iets ‘tussen laken en servet’. Vol enthousiasme bereidden we de doorstart van de Stadsambassade voor en combineerden deze met het zesde stadsgesprek uit een serie georganiseerd door Schatbewakers; een van de kwartiermakers van de Stadsambassade. Het mocht niet zo zijn.  Het zesde stadsgesprek zou een bijzonder karakter hebben als afrondend gesprek van de eerste serie. Dat is gelukt, de oogst van de eerste vijf gesprekken is binnen gehaald, maar na de avond moest de ruimte weer volledig ontruimd en opgeschoond worden. De winkelunit was verkocht. We zijn op zoek naar een nieuwe locatie.   Een manier om de macht in de stad vorm te geven, zijn stadsambassades. Netwerken van mensen die van onderop proberen hun stad te vernieuwen.  Onder de noemer ‘Nieuw Amsterdam’…

Schatbewakers – het zaadje is geplant

Vuurtorenschool 27.03 | 30.06.2012 De polder voorbij – Zoetermeer 50 jaar groeistad. Met de expositie werd het zaadje van de Schatbewakers geplant. Na het bezoek aan de expositie ontstond bij mij de vraag: “Is dit nu de jubileumtentoonstelling onze nieuwe stad en haar ontstaan geschiedenis waardig?”.  Ik miste de verhalen, de laag onder de primaire registratie van de inhoud. Ik ervaar slechts een reproductie van materiaal dat formeel gearchiveerd moet worden en de foto’s die destijds in de folders en het wervingsmateriaal gebruikt zijn. Bekend materiaal dus. Er moet toch meer materiaal zijn dan dit steeds opnieuw hergebruikte materiaal. Ik veronderstel dat de ontstaansgeschiedenis meer rijkdom in zich bergt; in beeld, in verhalen over het proces en de context waarin de plannen destijds vorm kregen. Mijn eigen ontwerpproces wordt beïnvloed door allerhande factoren; muziek die ik luister, boeken die ik lees, gedichten, dansvoorstellingen, die ik bezoek, exposities, excursies naar steden,…

Stadsgesprek #6 – bonus eerste oogst

Het karakter van de gesprekken is steeds interactief geweest. Het thema van deze avond was, ‘de oogst van vijf stadsgesprekken’. In dit zesde gesprek wilden we echter naast het bespreken en vieren van ‘de oogst’ ook doorkijken naar de toekomst. In verband hiermee vroegen we (overigens zonder verplichting) in de uitnodiging van dit stadsgesprek twee voorbereidingen te treffen voor de avond: 1.Neem een hoofddeksel mee waar jij je prettig bij voelt en/of 2.Breng (een afbeelding van) de muziek mee die jij treffend vindt voor de wijk waar je woont (bijvoorbeeld een LP-hoes, of CD-hoes of een foto van de betreffende artiest) 3.BONUS: Breng een roman mee die op de een of andere manier de sfeer draagt van Zoetermeer, zoals jij de stad nu ervaart. De opzet van de avond maakte dat we niet aan al het meegebrachte materiaal en de daarbij behorende verhalen zijn toegekomen. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd…

Navigate